Algemene voorwaarden


Algemeen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via een vestiging van IP Partool of via de webwinkel beschikbaar op www.partool.be, uitgebaat door Partool NV, gevestigd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 607 (hierna vermeld als ‘de leverancier’). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

Verzakingsrecht

Voor aankopen via de webwinkel geldt het recht van afstand. De consument heeft dan het recht aan de leverancier mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgaven van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te worden gestuurd binnen de 10 dagen na de annulatie.

Bestellingen

Onder voorbehoud van uitoefening van het verzakingsrecht uiteengezet in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, is elke door de klant geplaatste bestelling bindend voor hem en kan deze niet eenzijdig worden ingetrokken tenzij, na aangetekende ingebrekestelling van de klant, de leverancier binnen de maand hierop volgend, nalaat de bestelling te aanvaarden of er zijn akkoord mee te geven. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materieel in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het bestelde en geen verdere informatie te behoeven. Foto’s, tekeningen, illustraties, prijzen en technische kenmerken worden enkel ter inlichting overgemaakt en zijn benaderende aanwijzingen: zij kunnen eenzijdig door de leverancier gewijzigd worden. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling eventueel gedeeltelijk te aanvaarden: indien de leverancier een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermee in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 7 werkdagen na vermelde kennisgeving.

Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van de leverancier. Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant op de leverancier en geeft geen recht aan de klant om de overeenkomst te ontbinden. De inontvangstneming door de klant van de goederen en/of prestaties houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, ook al situeert deze zich later dan de voorziene indicatieve leveringstermijn. Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel de leverancier per aangetekend schrijven in gebreke te stellen de levering uit te voeren.
Indien de leverancier, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestatie uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijnen, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant.

Levering

De levering en overdracht van risico’s der goederen wordt geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat de goederen te zijner beschikking staan in de magazijnen van de leverancier. Elk transport, ook dit door de leverancier of zijn vervoerder verzorgd, is voor rekening en risico van de klant. De verzendingskosten worden ten laste genomen door de leverancier. In het geval dat de verzendingskosten het bedrag van €5,00 overschrijden, zal de klant hiervan verwittigd worden. De klant heeft vervolgens de keuze om het saldo dat het bedrag van €5,00 overschrijdt zelf te voldoen, dan wel af te zien van de aankoop. In het geval de klant weigert om het saldo van de verzendingskosten dat het bedrag van €5,00 overschrijdt, te voldoen, heeft de leverancier het recht eenzijdig en buitengerechtelijk de koop te ontbinden. De klant zal hiervan per e-mail worden verwittigd. Indien het transport wordt uitgevoerd door de leverancier of zijn vervoerder, wordt de inontvangstname geacht te hebben plaatsgevonden van zodra de goederen zich bevinden binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, enkel het subtotaal en de afrekening zijn inclusief BTW.

Gebreken

Indien de door de leverancier geleverde goederen bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat ogenblik te laten akteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoersdocument. Binnen de drie dagen na levering dient de leverancier per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van de zichtbare gebreken of niet conformiteit met afschrift van het bewuste document. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

Aansprakelijkheid

De leverancier gaat ten opzichte van de klant enkel een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Elke aansprakelijkheid van de leverancier is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten door eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde goederen aan enig ander, al dan niet verbonden goed, alsook voor eender welke schade veroorzaakt aan en door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en/of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden goed of andere. De aansprakelijkheid van de leverancier voor eender welke genots-, winstderving en/of indirecte schade is, ook bij zware fout doch behoudens opzet, steeds uitgesloten. In geval de leverancier per impossibile gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding, om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere, welke in geen geval de door de klant betaalde prijs, vermeerderd met 5%, kan overschrijden.

Eigendomsvoorbehoud

De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen altijd eigendom van de leverancier blijven in geval van huur, en in geval aankoop, tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is. Tot zolang is de klant niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, de goederen aan derden in pand of borg te geven, onder te verhuren, uit te lenen, de huurrechten over te dragen enz. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op de goederen is de klant ertoe gehouden om binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, de leverancier te informeren, alsook onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

Overdracht

Behoudens schriftelijk akkoord van de leverancier is de overeenkomst en/of de daarin vermelde rechten en plichten noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar in hoofde van de klant. Bij schriftelijk akkoord van de leverancier met een overdracht van een overeenkomst in hoofde van de klant, verbindt de nieuwe klant - overnemer zich van rechtswege tot solidaire betaling met de klant - overdrager van alle op datum van de inwerkingtreding van de overdracht aan de leverancier verschuldigde sommen in hoofdsom en accessoria. De leverancier is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst en/of daarin vermelde rechten en/of plichten en/of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met inbegrip van alle aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van de betreffende goederen, aan derden over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derden desgevallend de overgedragen rechten en/of plichten en/of vorderingen van de leverancier ten opzichte van de klant kunnen uitoefenen en verbindt zich ertoe om op het eerste verzoek van de leverancier ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve regularisatie van de overdracht, die hem desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven kan betekend worden.

Betalingen

Alle facturen van de leverancier zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijk overeenkomst, contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van de leverancier of op zijn zetel, zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant. Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn. Iedere door de leverancier ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen en eventueel blootgestelde gerechtskosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur. Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag heeft de leverancier het recht elke verdere levering en/of prestatie ten opzichte van de klant, zowel deze voortvloeiend uit het contract waarop de onbetaalde factuur slaat, als uit andere contracten, onmiddellijk op te schorten. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt de waarborgverplichting van de leverancier opgeheven zolang de volledige betaling, inclusief intresten en kosten, niet is voldaan. Deze opheffing verlengt de waarborgperiode niet. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar (= 1% per maand). Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van €50,00 ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding, onverminderd verwijlsintresten.

Geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting tussen de partijen op grond van deze overeenkomst of naar aanleiding ervan, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken, zijnde, naargelang het geval, de Ondernemingsrechtbank te GENT, afdeling OOSTENDE, de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling BRUGGE of de Vrederechter van het Tweede Kanton OOSTENDE. De leverancier behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van dienst woonplaats.Conditions générales


Général

Ces conditions générales de vente sont applicables à tous les commandes et achats effectués via un établissement de IP Partool ou via la boutique en ligne disponible en www.partool.be, exploitée par Partool NV,  8400 Ostende, Torhoutsesteenweg 607 (ci-après appelé ‘le fournisseur’). Ces conditions générales prévalent sur toutes les conditions générales et particulières du client.

Droit de renonciation

Le droit de renonciation s’applique que sur les achats via la boutique en ligne. Le consommateur a le droit de notifier au fournisseur qu’il renonce à l’achat, sans pénalités et sans indication de motif, sans les 14 jours à dater du lendemain du jour de la livraison du produit. Si le client décide de renoncer à l’achat, les marchandises doivent être renvoyées à ses propres frais et dans l’emballage d’origine endéans les 10 jours après l’annulation.

Commandes

Sous réserve de l’exercice du droit de renonciation, expliqué dans l’article 2 de ces conditions générales, toute commande passée par le client le lie et ne peut être retirée unilatéralement sauf si, après mise en demeure par lettre recommandée émanant du client, le fournisseur omet, endéans le mois qui suit, d’accepter la commande ou de marquer son accord. Le client est censé connaitre les caractéristiques et autres de la marchandise et choisit le type de matériel en fonction de ses besoins et sous sa responsabilité exclusive. Le client reconnait avoir été parfaitement informé quant aux caractéristiques de la marchandise et ne pas avoir besoin d’autres informations. Les photographies, dessins, illustrations, caractéristiques techniques, prix et autres ne sont fournis qu’à titre indicatif, constituent des indications approximatives et peuvent être modifiés unilatéralement par le fournisseur. Le fournisseur se réserve le droit d’accepter éventuellement une commande partiellement: si le fournisseur n’accepte une commande que partiellement, il notifiera au client son acceptation partielle et, à défaut par le client de notifier, par lettre recommandée et dans les 7 jours ouvrables, la révocation de la totalité de sa commande, le client sera censé avoir marqué son accord.

Délai de livraison

Les délais de livraison communiqués sont purement indicatifs et n’impliquent pas une obligation de résultat dans le chef du fournisseur. Le non-respect des délais indiqués ne peut donner leur à un quelconque recours du client à l’égard du fournisseur et ne donne aucun droit au client de résilier le contrat. La réception du matériel et/ou des prestations par le client entraînera ipso facto agréation du délai de livraison effectif, même s’il se situe après le délai prévu de façon indicative. Si le délai de livraison est dépassé, le client pourra uniquement mettre le fournisseur en demeure par lettre recommandée d’effectuer la livraison. Au cas où le fournisseur se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la commande ou la prestation acceptée ou de l’exécuter dans le délai imparti, soit pour une cause indépendante de sa volonté soir pour cas de force majeure, celui-ci pourra, par simple notification, proroger le délai de livraison ou résilier le contrat sans être redevable de dommages-intérêts quelconques.

Livraison

La livraison et le transfert des risques du matériel sont réputés avoir lieu dès la notification au client que le matériel se trouve à sa disposition dans les magasins du fournisseur. Tout transport, en ce compris celui effectué par le fournisseur ou son transporteur, est fait pour le compte et aux risques du client. Les frais d’expédition sont à la charge du fournisseur. Cependant, si les frais dépassent le montant de €5,00, le client sera contacté. Le client aura alors le choix de payer le solde qui dépasse le montant de €5,00, ou de s’abstenir de l’achat. Dans le cas où le client refuse de payer le solde, le fournisseur a le droit de résilier unilatéralement le contrat. Le client sera informé par e-mail. Si le transport est effectué par le fournisseur ou son transporteur, la réception des marchandises est considérée avoir eu lieu à partir du moment où le matériel se trouve à l’intérieur de l’immeuble ou sur le terrain du client, qu’il ait été déchargé ou non.

Prix

Tous les prix mentionnés sont toujours TVA exclusive, à l’exception du total partiel et du grand total qui sont TVA inclusive.

Vices

Au cas où le matériel livré par le fournisseur présente des vices apparent lors de la livraison ou un défaut essentiel de conformité par rapport à la commande acceptée, le client est dès cet instant tenu de le faire constater sur le bon de livraison, la facture ou le document de transport. Dans les 3 jours qui suivent la livraison, le client devra en informer le fournisseur par lettre recommandée avec remise d’une copie du document précité. À l’expiration de ce délai, le matériel est considéré comme définitivement accepté par le client.

Responsabilité

Le fournisseur a à l’égard du client uniquement une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat. Toute responsabilité du fournisseur est toujours exclue, même en cas de faute lourde et sauf en cas de dol, pour tout dommage causé par les marchandises livrées par lui à tout autre bien, lié ou non, ainsi que pour tout dommage causé par une manipulation de sa part ou de la part d’une personne agréée et qui a une incidence sur tout bien ou autre, lié ou non. Toute responsabilité du fournisseur pour tout dommage de jouissance, de manque à gagner et /ou dommage indirect est exclue, même en cas de faute lourde, sauf en cas de dol. Si le fournisseur était, par impossible, tenu de payer une indemnité compensatoire, pour quelque raison que se soit, celle-ci serait en tout cas limitée au montant du dommage direct prouvé, à l’exclusion de tout autre, et ne pourrait en aucun cas excéder le prix payé par le client, majoré de 5%.

Réserve de propriété

Le client accepte et reconnait de manière irrévocable que le matériel livré demeurera toujours la propriété du fournisseur en cas de location, et en cas de vente, jusqu’au paiement complet du prix d’achat en principal, intérêts et accessoires. Pendant cette période le matériel ne peut être transféré à un tiers par le client, ni être donné en gage ou servir de garantie, sous-loué ou prêté etc., sous peine d’engager la responsabilité du client. En cas de saisie conservatoire ou exécutoire sur le matériel, le client est tenu, sous peine d’engager sa responsabilité, d’en informer le fournisseur endéans les 24h, et de notifier immédiatement la réserve de propriété au saisissant.

Cession

Sauf accord préalable et écrit du fournisseur, le contrat et/ou les droits et obligations y mentionnés ne sont pas cessibles dans le chef du client, ni entièrement, ni partiellement. En cas d’accord préalable et écrit du fournisseur quant à une cession d’un contrat dans le chef du client, le client cessionnaire s’engage de plein droit à payer solidairement avec le cédant toute somme due en principal ou accessoire, en vertu du contrat cédé, par le cédant au fournisseur à la date de mise en vigueur de la cession concerné. Le fournisseur est toujours autorisé à transférer à un tiers ou à donner en gage le contrat et/ou les droits et/ou les obligations y mentionnés, et/ou demandes, indemnités en découlant, y compris tous les accessoires, entièrement ou partiellement, ainsi que la propriété des marchandises en question. Le client reconnait et accepte que ce tiers puisse exercer vis-à-vis du client, le cas échéant, les droits et/ou obligations et/ou demandes du fournisseur qui ont été transférés et s’engage à signer à la première demande tout document exigé pour la régularisation juridique et administrative du transfert, qui peut lui être signifiée le cas échéant simplement par courrier recommandé.

Paiement

Sauf stipulation contraire expresse, les factures du fournisseur sont payables au comptant sur un des comptes bancaires du fournisseur ou à son siège, sans escompte, tous droits et frais à charge du client. A défaut d’une lettre recommandée de protestation dans les 8 jours suivant la date de la facture, celle-ci est réputée définitivement acceptée. Tout paiement reçu par le fournisseur sera imputé préalablement sur les intérêts et indemnités forfaitaires échus, ensuite sur le montant principal de la facture échue la première. A défaut de paiement à l’échéance d’une facture, toutes les factures, y compris celles non-échues, deviennent immédiatement exigibles. A défaut de paiement à l’échéance, le fournisseur a le droit de suspendre immédiatement toute livraison et/ou prestation en faveur du client, tant celles résultant du contrat donnant lieu à la factures impayée, que celles résultant d’autres contrats. En cas de non-paiement d’une facture à l’échéance, l’obligation de garantie du fournisseur est suspendue aussi longtemps que le paiement intégral, y compris intérêts et frais, n’a pas été effectué. Cette suspension ne prolonge pas le délai de garantie.
En cas de non-paiement d’une facture à l’échéance, elle portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux de 12% par an (égal à 1% par mois). En outre, le montant sera majoré de plein droit et sans mise en demeure de 12%, avec un minimum de €50,00, à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle, sans préjudice aux intérêts de retard.

Litiges

Le contrat est soumis au droit Belge. En cas de contestation entre parties se fondant ou ayant trait au présent contrat, le litige sera porté devant les tribunaux compétents, soit, selon le cas, le Tribunal d’Entreprise de GAND, division OSTENDE, le Tribunal de Première Instance du Flandre de l’Ouest, division BRUGES ou le Juge de Paix du 2ième Canton d’OSTENDE. Le fournisseur se réserve cependant le droit de citer le client devant le Tribunal du domicile de ce dernier.

Laden
Laden